Algemene voorwaarden Yourvrworld

 

Artikel 1. Definities

Yourvrworld: Onderdeel van ZZP administratiebureau, onderneming (éénmanszaak) gevestigd te Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56974930.

Opdrachtgevever: de wederpartij of opdrachtgever van Yourvrworld

Evenement: Een Virtual Reality Ervaring op alle voorkomende gebieden georganiseerd door Yourvrworld welke zal plaatsvinden op het terrein van Yourvrworld.

Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt c.q. zal nemen aan een evenement.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en Yourvrworld tot het aanbieden van een evenement.

Ticketkosten: het bedrag in euro’s dat door de opdrachtgever dient te worden voldaan voor deelname aan een evenement.

Apparatuur: Alle apparaten die Yourvrworld voor gebruik beschikbaar stelt aan deelnemer, inclusief bijbehorende accessoires.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Yourvrworld en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Yourvrworld, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 4. Alle aanbiedingen en offertes van Yourvrworld zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Yourvrworld kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Algemene verplichtingen Opdrachtgever en Deelnemer(s)

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat elke deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoet:
  1. De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van de personeel na te leven.
  2. De deelnemer dient zich respectvol tegen over personeel, andere deelnemers en de omgeving te gedragen.
  3. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met alle apparatuur en deze overeenkomstig hun bestemming te gebruiken.
  4. De deelnemer mag tijdens en voorafgaand aan het evenement geen drugs- en/of alcohol gebruiken.
 2. De deelnemer die onwenselijk gedrag vertoond, dan wel drugs- en of alcohol heeft gebruikt tijdens of voorafgaand het evenement kan te allen tijde worden uitgesloten aan deelname aan het evenement, zonder restitutie van de ticketkosten.
 3. Indien de aanwijzingen en instructies van het personeel niet worden na geleefd vervalt iedere aansprakelijkheid van Yourvrworld.
 4. De deelnemer dient minimaal 8 jaar oud te zijn.
 5. Op verzoek van Yourvrworld dient deelnemer een geldig identificatiebewijs te tonen.
 6. De deelnemer dient voor aanvang van het evenement te zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van deelname aan het evenement.
 7. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand als Yourvrworld de betaling heeft ontvangen van de reservering van een evenement door opdrachtgever via de reserveringsmodule op de website van Yourvrworld. Indien opdrachtgever op een andere wijze dan via de website heeft geboekt, komt de overeenkomst tot stand na ontvangst van de getekende offerte.

Artikel 5. Prijs en betaling ticketkosten

 1. De ticketkosten dienen volledig voor aanvang van het evenement te geschieden.
 2. Indien er geen tijdige betaling plaatsvindt wordt geacht dat het evenement door opdrachtgever is geannuleerd.
 3. Indien de ticketkosten niet tijdig zijn voldaan kan Yourvrworld de deelnemers weigeren, zonder restitutie van het reeds betaalde deel van de ticketkosten.

Artikel 6. Prijs en betaling consumpties

 1. Consumpties dienen per direct betaald te worden, tenzij Yourvrworld akkoord gaat met facturering achteraf.
 2. Voor facturering achteraf geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 7. Medische essenties

 1. De verantwoordelijkheid van voldoende mate van gezondheid en/of conditioneel geschikt voor deelname aan het evenement liggen bij de deelnemer.

Artikel 8. Annulering

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren per e-mail (info@yourvrworld.nl), waarbij de datum van ontvangst door Yourvrworld geldt als annuleringsdatum. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert gelden de volgende voorwaarden.
  1. Annulering meer dan 48 uur voor aanvang van het evenement: 100% van de ticketkosten wordt gerestitueerd.
  2. Annulering meer dan 24 uur voor aanvang van het evenement: 50% van de ticketkosten wordt gerestitueerd.
  3. Annulering minder dan 24 uur voor aanvang van het evenement: 0% van de ticketkosten wordt gerestitueerd.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Yourvrworld de verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet toerekenbare oorzaak wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. De opdrachtgever kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Yourvrworld aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijk beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld
 2. Yourvrworld is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreekse gevolg is van een aan Yourvrworld verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van zijn verplichtingen. De aansprakelijkheid van Yourvrworld voor direct schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de ticketkosten die opdrachtgever verschuldigd is.
 3. Yourvrworld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Yourvrworld is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van deelnemer.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

 1. De gemaakte foto’s en of video’s van een evenement blijven eigendom van Yourvrworld, ongeacht of deze aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. De gemaakte foto’s en video’s kunnen door Yourvrworld op gewenste wijze kunnen worden gebruikt als wel openbaar gemaakt worden of verveelvoudigt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Yourvrworld voor aanspraak van deelnemer in verband met rechten van intellectuele eigendom door Yourvrworld gemaakte foto’s en video’s tijdens het evenement.
 3. Het is nimmer toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van Yourvrworld.

Artikel 12. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Yourvrworld is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te namen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Yourvrworld en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Yourvrworld
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Your VR World - Dé VR Room in Nunspeet

Bel ons op 085-0479863 of stuur een mail naar info@yourvrworld.nl

[wp-svg-icons icon="facebook" wrap="i"]    [wp-svg-icons icon="instagram" wrap="i"]

 

Locatie

Bezoekadres:
Stationslaan 26b
8071CM Nunspeet

Postadres:
Dorpsstraat 40a
8071 BZ Nunspeet

Contact

085-0479863

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00.
Buiten onze kantooruren kun je ons altijd proberen te bellen.

 

 

 

Bedrijfsinformatie

Algemene voorwaarden
Privacy


KvK nummer: 56974930
Btw nummer: NL193371133B01